http://www.otrebusy.edu.pl

::
Wiadomość dodana przez: Arek (2015-09-03 19:09:29)

 

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, udzielane jest uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do:
- III klasy szkoły podstawowej
- III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- IV klasy technikum

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych z wyjątkiem klas I, II, i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do dnia 7 września 2015r.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna” uczniom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (wynoszące 574 zł, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz.U. z 2015r. poz. 114/) należy dołączyć:
- zaświadczenie o wysokości dochodów za rok 2013, a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów;
- zaświadczenie o korzystaniu z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej (w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych).

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna” uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 (np. ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej) ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2015r., poz. 163) należy dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – pisemne uzasadnienie.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
adres tej wiadomości: http://www.otrebusy.edu.pl/news.php?id=1404